RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA RODO 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z
 2018 r., poz. 1000) i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Bajkowy Dworek" Ludmiła Mitek-Parcer reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola: Ludmiła Mitek-Parcer.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe są gromadzone
i przetwarzane są również w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych
w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

8. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.

 

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)